روش مطالعۀ دین و زندگی

مطلب مرتبط با این مقاله-مشاوره: تیپ شناسی سوالات دین و زندگی است. بخش‌هایی از آن را بخوانید که در ارتباط با روش مطالعه نیز هست: تیپ سوالات دین و زندگی 25سوال این درس در تیپ‌های زیر طراحی می‌شود: از متن درس 1) صورت سوال و گزینه‌ها در محدودۀ متن درس و تحلیل آن بوده که …

روش مطالعۀ دین و زندگی ادامه »